Công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

Công ty vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nộp hơn 1.000 tỷ tiền thuế đất

Năm 2020, Công ty Cổ phần Đại Nam đã nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh Bình Dương.\r\n\r\n